Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


 

"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"

Redakcja naukowa:

Prof. nzw. dr hab. Edmund Juśko

Doc. Ing. Jana Burgerowa PhD

Dr Barbara Wolny

Dr Barbara Dagmara Niziołek

     
      Zamieszczone w publikacji Nayczyciel Wychowawca – Pedogog. Wyzwania i zadania artykuły, sygnalizuką ważny społecznie problem dotyczący roli nauczyciela we współczesnej rzeczywistości. Ukazują one wycinkowo zjawiska charakterystyczne dla  tej problematyki, będące próbą odpowiedzi na złożone pytania – jaki powinien być nauczyciel XXI wieku? Od niego bowiem w dużym stopniu zależy proces kształtowania się jednostek odpowiedzialnych za los i jakość życia współczesnego społeczeństwa i przyszłość pokoleń zarówno w kontekście narodowym i globalnym. Wymienioną publikację należy więc ogólnie traktować jako cenny głos w ramach dyskusji nad kondycją współczesnej edukacji. Mając powyższe na uwadze, publikacja winna zostać wydana. Stanowić bedzie interesujący materiał w bibliotekach uniwersyteckich, nie tylko dla badaczy tej problematyki, ale także dla nauczycieli, jak również studentów.
 
                                    
  prof.zw.dr hab. Marian Surdacki (KUL JP II)
 
        
    Publikacja Nauczyciel Wychowawca – Pedagog. Wyzwania i zadania wpisuje się w prowadzony dyskurs pedagogiczny dotyczący roli i znaczenia nauczyciela – wychowawcy w edukacji dzieci i młodzieży. Zaprezentowane artykuły podejmują bardzo aktualny i zarazem szeroki problem, tyczą zawodu nauczyciela. We współczesnym świecie obserwujemy gwałtowne przemiany gospodarcze, cywilizacyjne i kulturowe obejmujące różne środowiska, w tym również szkołę. Występujący obecnie pluralizm i relatywizm wartości wprowadził do polskiej szkoły istotne zmiany w pojmowaniu misji pedagogicznej, „byciu nauczycielem” i wizerunku nauczyciela wśród uczniów i rodziców. Autorzy prezentowanych artykułów wskazują na wiele wyzwań, trudności i zagrożeń dla zawodu nauczyciela. Stanowi to o znaczącej wartości prezentowanych opracowań, podkreślają one antropologiczno – aksjologiczny wymiar pracy nauczyciela. Przygotowana publikacja ubogaca teoretyczne spojrzenie na prezentowany w pedagogice zawód nauczyciela, z jednoczesnym odniesieniem tych rozważań do praktycznej rzeczywistości szkolnej. Podjęte przez autorów rozważania mogą stanowić inspirację do dalszych naukowo metodycznych poszukiwań dla osób zajmujących się wychowaniem i edukacją. Publikacja z pewnością spełnia oczekiwania osób zainteresowanych szkolną edukacją, szczególnie adresowana jest do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, studentów oraz rodziców.

 

   
dr hab. Bożena Zboina, prof. WSBiP w OŚ

Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio